Linux环境下查看CPU是否支持VT虚拟化

2013-03-28 20:32 学习 No Comments

centos6.2搭建KVM,需要CPU支持虚拟化技术,我们可以用以下命令 egrep '(vmx|svm)' /proc/cpuinfo 如果你的CPU支持VT虚拟化,则会在flags里面显示vmx,如下所示: flags: fpu vme de pse tsc msr pae[......]

Read more

8,276 views , , , ,

TOP